Úvod » Stanovy CK Úvaly

Stanovy občanského sdružení "Cyklistický klub Úvaly"

publikováno 18.03.2011

Čl 1.
Název a sídlo sdružení
1. Název : Cyklistický klub Úvaly
2. Sídlem sdružení je ČR, 250 82 Úvaly, Nerudova 1196

Čl 2.
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, sdružující členy na základě společného zájmu vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl 3.
Cíl činnosti sdružení
- Sdružování zájemců o cyklistiku, provozování všech forem cyklistiky.
- Pořádání cyklistických a jiných sportovní aktivit v jakékoliv výkonnostní formě
  ( rekreační, mládežnické, amatérské, profesionální i veteránské )
- Pořádání tréninkový akcí doma i v zahraničí.
- Podpora členů sdružení při účasti na sportovních aktivitách či závodech.
- Propagace a popularizace cyklistiky vůči široké veřejnosti.
- Spolupráce při své činnosti s organizacemi podobného zaměření
  v České republice i v zahraničí.

- Pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí
  za účelem snížení nákladů vlastní činnosti.

- Pronájem a půjčování sportovních potřeb a doplňků.
- Podpora rozvoje cyklostezek v oblasti Úval.

Čl 4.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby,
     které souhlasí se zaměřením sdružení a chtějí se podílet na jeho činnosti.
2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena
4. Členské příspěvky jsou určovány rozhodnutím valné hromady
    pro dané jednoroční období.

5. Každý člen může ze sdružení svobodně vystoupit.
6. Členství ve sdružení zaniká:
                -písemným oznámením člena radě sdružení
                -úmrtím člena
                -zrušení členství na základě rozhodnutí valné hromady
                -zánikem sdružení
7. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně
   porušil stanovy sdružení. O vyloučení rozhoduje valná
hromada
   sdružení nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Čl 5.
Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:
- podílet se na činnosti sdružení
- využívat všech služeb a výhod, které sdružení svou činností zajistí
- účastnit se jednání členské schůze a jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím
- volit orgány sdružení od 18-ti let věku
- být volen do orgánů sdružení od 18-ti let věku
- předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti sdružení

Člen sdružení je povinen:
- dodržovat stanovy sdružení
- jednat ve schodě se zaměřením sdružení a podle svých možností
  se podílet na jeho činnosti a přispívat 
k jeho rozvoji a propagaci
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
- platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

Čl 6.
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
                - valná hromada
               
- rada sdružení

                - předseda
2. Radu sdružení volí a odvolává valná hromada. Funkční období je dvouleté.
   Valná hromada může kdykoli během funkčního období odvolat celou radu
   sdružení nebo kteréhokoli člena rady.

Čl 7.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát
    ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně
    polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:           
    - rozhoduje o změnách stanov sdružení
    - schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období
  
- schvaluje roční závěrku hospodaření
    - volí členy rady sdružení
    - rozhoduje o počtu členů rady sdružení
  
- rozhoduje o zrušení členství
    - rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeníschopná,
    je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů .

6. Každý člen starší 18 let má  jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato,
   jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
   Rozhodnutí o změně stanov
a o zrušení sdružení je přijato,
   jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl 8.
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení,
    který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě
    na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda,
    nejméně jednou ročně.
5. Rada zejména:
    - volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
    - koordinuje činnost sdružení
    - svolává valnou hromadu
   
- rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl 9.
Předseda
1.  Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek,
    jedná jeho jménem. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předseda může zmocnit jiného zástupce plnou mocí,
    aby jménem sdružení podepisoval a jednal za něj.

3. Předsedu volí rada sdružení.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady,
    vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl 10.
Zásady hospodaření
1. Za  hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení,
    která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu
    schváleného valnou hromadou.
3. Zdroje potřebné k naplnění cílů sdružení a k jeho rozvoji tvoří zejména:     
                -dobrovolné příspěvky členů
                -příjmy z vlastních akcí sdružení a přípustné hospodářské činnosti
                -dotace a sponzorské dary
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl.3.

Čl 11.
Vznik a zánik sdružení
1. Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR
2. Sdružení zaniká:
   - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
     na základě rozhodnutí valné hromady
   - rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění
3. V případě zániku likvidaci sdružení provede likvidační komise
    ustanovená radou sdružení.

Čl 12.
Závěrečná ustanovení
1. Za sdružení podepisuje písemné dokumenty,
   v rozsahu svých kompetencí předseda, nebo zplnomocněný zástupce.
2. Stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení v Úvalech dne 24.6 2009.
    Dnem registrace tohoto znění stanov pozbývají platnosti stávající stanovy
    občanského sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 21.11.1994
    pod č. II/8-OS/1-25897/94-R.

Aktualita

Český Šternberk 2019
Výsledky a fotogalerie Poháru Posázavím 2019

Kalendář akcí

« 10 / 2023 »
Po Út St Čt So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Nejbližší akceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz